Alapszabály 2008 - II. PDF Nyomtatás E-mail

Alapszabály


I. fejezet
Általános rendelkezések

1.Az Egyesület neve: Magyar Csincsilla Klub
2.Az Egyesület rövid neve: CsinKlub
3.Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Chinchilla Club
4.Az Egyesület székhelye: 2119 Pécel Gyár utca 32/d
5.Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az alkotmány keretei között.
6.Az Egyesület pecsétje: Kb. 24mm átmérőjű köralakú bélyegző középen stilizált csincsilla alak, pereme mentén az egyesület neve, alapítás évszáma
7. Az Egyesület jogi személy.


II. fejezet
Az Egyesület célja, tevékenységei

1.Az Egyesület célja:
1.1.Információszolgáltatás:
1.1.1.a csincsillák népszerűsítése,
1.1.2.tartásuk, tenyésztésük, orvoslásuk és nevelésük feltételeinek széleskörű megismertetése,
1.1.3.szaktanácsadás, tájékoztatás,
1.1.4.segítségnyújtás a hobbi csincsillatenyésztők közötti információáramlásban.
1.2.Védelem:
1.2.1.segítségnyújtás a megunt, kitett csincsillák otthonra találásában,
1.2.2.jogi segítségnyújtás
1.3.Adatok nyilvántartása:
1.3.1.a csincsillák, származásuk és tulajdonosaik nyilvántartása,
1.3.2.hobbi csincsilla tenyésztők nyilvántartása,
1.3.3.csincsillára szakosodott hazai állatorvosok nyilvántartása,
1.4.Kapcsolattartás:
1.4.1.együttműködés vidéki csoportokkal,
1.4.2.együttműködés más hazai állattenyésztő és állatvédő szervezetekkel,
1.4.3.együttműködés külföldi csincsillás szervezetekkel,
1.5.Közösségi élet:
1.5.1.csincsillás programok szervezése, a tagok, más csincsilla tulajdonosok és érdeklődők részére.

2.Az 1. pontban vázolt célok megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei:
2.1.Információszolgáltatás:
2.1.1.állattartással kapcsolatos rendezvényeken való részvétel,
2.1.2.csincsillás információs honlap létrehozása és üzemeltetése,
2.1.3.ajánlások kidolgozása tenyésztők részére,
2.1.4.állatorvosok részére információs anyag kidolgozása,
2.1.5.forró vonal fenntartása a sürgős esetekre,
2.1.6.kiadványok megjelentetése.
2.2.Védelem:
2.2.1.kapcsolattartás menhelyekkel, menhelyi munka segítése, örökbefogadók felkutatása és informálása, távlati célként csincsilla menhely létrehozása és üzemeltetése,
2.2.2.a csincsillatartással, árusítással, tenyésztéssel, gyógyítással kapcsolatos jogszabályok nyomon követése, ezzel kapcsolatos tanácsadás, valamint betartásuk ellenőrzése.
2.3.Adatok nyilvántartása:
2.3.1.a csincsillák és a csincsilla tartók nyilvántartása
2.3.2.hobbi csincsilla tenyésztők felkutatása, ajánlott tenyésztők kiválasztása és számontartása,
2.3.3.csincsillákra szakosodott hazai állatorvosok megkeresése, számontartása,
2.3.4.a magyarországi hobbi csincsillák törzskönyvezése,
2.4.Kapcsolattartás:
2.4.1.vidéki csincsilla tulajdonosok informálása és bevonása az egyesületi munkába,
2.4.2.kapcsolatfelvétel más hazai állattenyésztő szervezetekkel,
2.4.3.külföldi csincsillás szervezetek felkutatása, velük való együttműködés,
2.5.Közösségi élet:
2.5.1.rendezvényszervezés,
2.5.2.mások által szervezett rendezvényeken való részvétel,
2.5.3.klubélet kialakítása és fenntartása.
3.Az Egyesület tevékenységével kapcsolatban és tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

Az Egyesület tevékenysége az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c. pontjában meghatározott következő célok szerinti közhasznú tevékenységének felel meg.
C/3. tudományos tevékenység, kutatás
C/4. pont szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
C/8. pont szerinti természetvédelem, állatvédelem

Az Egyesület közhasznú, és tagjain kívül más is részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból. Az igénybevétel módja az egyesület rendezvényein, programjain való részvétel.

4.Az Egyesület a közhasznú céljaik megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve alapítványt rendelhet, a gazdálkodás eredményét nem osztja fel, hanem a jelen alapszabályban meghatározott céljaira fordítja.
5.Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület befektetési tevékenységet kizárólag a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. Amennyiben az Egyesület éves árbevétele meghaladja az 5 000 000 Ft-ot, a közgyűlés köteles az elnökségtől elkülönült felügyelő szervet létrehozni.


III. fejezet
Az Egyesület tagjai

1.Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek:
1.2. Az Egyesületnek rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, aktívan részt vesz a klub tevékenységeiben és felvételéhez az elnökség ajánlása után a közgyűlés hozzájárul.
1.3. Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat, az Egyesület működéséhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt, és felvételéhez az elnökség hozzájárul.
1.4. Az Egyesület tiszteletbeli tagjai magánszemélyek lehetnek. A tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség határoz.
1.5.A tagok felvétele belépési nyilatkozat, és az azt jóváhagyó elnökségi, vagy közgyűlési határozat alapján történik. A tagokat az Egyesület nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. 18 év alatti személy esetén szülői, vagy gondviselői hozzájárulás szükséges.
2.Nem lehet az Egyesület tagja, aki a közügyektől eltiltó jogerős határozat hatálya alatt áll.
3.A rendes tag jogai:
3.1.Az Egyesület rendes tagja az Egyesület bármely tisztségére megválasztható.
3.2. Személyesen részt vehet az egyesület közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein, szavazati joggal rendelkezik.
3.3. Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.
3.4. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
3.5. Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület érdekeit nem sérti.
4.A rendes tag kötelezettségei:
4.1. Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában.
4.2. Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit.
4.3. Rendszeresen fizesse be a tagdíjat.
5.A pártoló tag jogai:
5.1. A közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, javaslatot tehet.
5.2. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
5.3. Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület érdekeit nem sérti.
6.A pártoló tag kötelezettségei:
6.1.Működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában.
6.2.Tartsa be az Egyesület alapszabályának rá vonatkozó rendelkezéseit.
6.3.Az Egyesület részére anyagi támogatást külön megállapodás alapján nyújthat.
7.A tiszteletbeli tag jogai:
7.1.A közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, javaslatot tehet.
7.2.Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
8.A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
8.1.Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit.
8.1.1. Tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.
8.2.Igyekezzék az Egyesület jó hírét terjeszteni és megerősíteni, az Egyesület céljait elősegíteni.


IV. fejezet
A tagság megszűnése

1.A tagság megszűnik:
1.1.kilépéssel,
1.2.törléssel,
1.3.kizárással,
1.4.elhalálozással,
1.5.jogi személy tag esetén megszűnéssel.
2.Az Egyesület tagja az Egyesületből az Elnökséghez címzett írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet.
3.Az Elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.
4.Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg. Amennyiben a tagsági díjjal 3 hónapos hátralékban van, írásbeli felszólítást kap a hátralék megfizetésére, melynek a kézhezvételtől számított 30 napon belül teljesülnie kell. A 30 nap eredménytelen elteltét követően lehet rendelkezni a tag törléséről.
A törlést kimondó határozat ellen 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.
5.Az elnökség tagjainak kizárásáról, illetve törléséről a közgyűlés dönt.


V. fejezet
Az Egyesület szervezete

1.Az Egyesület szervei:
1.1.közgyűlés,
1.2.elnökség,
1.3.elnök.
2.Az Egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az Elnökség képviseli.
3.Az Egyesület ügyintézését az Elnökség végzi.


VI. fejezet
A közgyűlés

1.Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlésen a rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok, továbbá az Elnökség által meghívott személyek vesznek részt.
2.A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
2.1.az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Etikai Kódex elfogadása, módosítása,
2.2.az Elnökség és az Elnök megválasztása és visszahívása (visszahívásnak akkor van helye, ha az Elnök, vagy az Elnökség tagjai az Alapszabályban, Szervezeti és Működési Szabályzatban, avagy Etikai Kódexben rögzített kötelezettségeket szándékosan vagy súlyosan megszegi), az Elnökség éves egyesületi tevékenységéről, az Egyesület gazdálkodásáról szóló beszámoló, közhasznúsági jelentés elfogadása,
2.3.a tagdíj mértékének megállapítása,
2.4.az éves költségvetés, az Egyesület gazdálkodási tevékenységének felülvizsgálata az Elnökség előterjesztése alapján, az erről szóló gazdasági beszámoló és az előző év költségvetésének elfogadása,
2.5.az éves költségvetés, az Egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak megszavazása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása,
2.6.más egyesülettel való egyesülés, vagy az Egyesület feloszlásának kimondása,
2.7.döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály az Alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az Elnökség a közgyűlés elé terjeszt,
2.8.döntés rendes tag felvételéről, a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása.
3.A közgyűlést legalább évente, vagy szükség szerint kell összehívni. Összehívását az Elnökség rendeli el, az összehívás végrehajtásáról az Elnök gondoskodik. A tagok 1/3-ának indoklással előterjesztett javaslatára, vagy a Bíróság írásbeli kezdeményezésére a közgyűlést össze kell hívni. A közgyűlést írásban kell összehívni, a tervezett napirend megjelölésével, a tervezett időpont előtt legalább 10 nappal.
4.A közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az Egyesület rendes tagjainak 50%-a és még 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés, amelyet az elhalasztott közgyűlést követő 14. napon belül össze kell hívni, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség esetén összehívott ismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül csak akkor határozatképes, ha ezt az eredeti közgyűlési meghívó tartalmazta. Ez esetben azonban az Alapszabályt módosítani nem lehet a közgyűlésen. A közgyűlés nyilvános.
5.A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozz. Tag felvételéhez, törléséhez, valamint az elnökség tagjainak visszahívásához kétharmados többség, az alapszabály elfogadásához egyhangú, módosításához minősített kétharmados többség szükséges.
6.A szavazás minden kérdésben ? kivéve a személyi döntéseket ? nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára ? annak elfogadása esetén ? titkos, vagy minősített szavazás is tartható. Személyi kérdésekből titkos szavazást kell tartani. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
7.A tisztségviselők mandátuma 1 évre szól és meghosszabbítható.
8.Egy másik közhasznú egyesület megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be ? annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig ? vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.
9.Az Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
9.1.kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
9.2.bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
10.Az Egyesület közgyűlésének, Elnökségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni. Az Egyesület közgyűlésének, Elnökségének működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell ellátni. A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv üléséről készült emlékeztető tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlévők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (lehetőleg) személyét is), a döntés hatályát, valamint az ülésen hozott határozatok tartalmát.
11.A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl a döntésekről, határozatokról hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület székhelyén, valamint az egyesület internetes honlapján nyilvánossá tenni. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Egyesület székhelyén, előre egyeztetett időpontban. Az Egyesület működésének, valamint szolgáltatási igénybevételének módjával, valamint beszámolói közléseiről Internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.


VII. fejezet
Az elnökség

1.Az Egyesület operatív és koordináló testülete.
2.Az Elnökség az Elnökből és a közgyűlés által az Elnökségbe választott további két tagból áll.
3.Az Elnökség tagjai nem lehetnek a Ptk. 685. §-ában meghatározott közeli hozzátartozói egymásnak
4.Az Elnökség feladatai:
4.1.gondoskodik az Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről,
4.2.végzi a működéssel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat, belső munkamegosztás alapján,
4.3.gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról,
4.4.meghatározza az éves köl ségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányait,
4.5.dönt a pártoló tagok felvételéről,
4.6.dönt a két közgyűlés közötti időszak alatt az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
5.Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább 3 havonta tartja. Az Elnökség határozatképes, ha azon mindhárom tagja részt vesz. Az elnökség döntéséhez két elnökségi tag egybehangzó szavazata szükséges. Az Elnökség üléseit az Elnök írásbeli meghívóval legalább 8 nappal előbb hívja össze, amelyben közölni kell az ülés helyét, idejét és a napirendi pontokat. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökég döntésének érvényességéhez két elnökségi tag egybehangzó, nyílt szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
6.Az Elnökség beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről.
7.Az Elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik.
8.Az Elnökségnek jogában áll feladatainak egy részét delegálni.
9.A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozói) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem nyújtott, a jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.


VIII. fejezet
Az Elnök

1.Az Elnök az Egyesület képviselője. Tisztét társadalmi munkában látja el.
2.Vezeti az Elnökség és a közgyűlés üléseit.
3.Távolléte esetén az Elnökség 1 tagja helyettesíti.
4.Az Elnök az Elnökség egy tagjával együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot.


IX. fejezet
Az Egyesület gazdálkodása

1.Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.
2.Az Egyesület bevételei:
2.1.tagdíjak
2.2.egyéb források (pártoló tagok adományai, alapítványok támogatásai, az Egyesület gazdálkodási, vállalkozási tevékenységéből származó bevételek, önkormányzati támogatás, stb.)
3.Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel.
4.Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységeire fordítja.


X. fejezet
A tagdíj

1.A tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg.
2.Az éves tagdíj mértéke a rendes tagok esetében\t6 000 Ft.
3.A rendes tag kérésére az éves tagdíj összege az Elnökség határozata alapján csökkenthető vagy részletfizetés kérhető.
4.A tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.
5.A befizetés időpontjától függően a pártoló tag tagdíj a következőképpen alakul:
a.Január 1. és március 31. között történő befizetés esetén 3000Ft
b.Április 1. és június 30. között történő befizetés esetén 2500Ft
c.Július 1. és szeptember 30. között történő befizetés esetén 2000Ft
d.Október 1. és december 31. között történő befizetés esetén 1500Ft
6.A pártoló tag által befizetett díj az adott naptári év végéig érvényes.


XI. fejezet
Vegyes rendelkezések

1.Az Egyesület feloszlása esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. A feloszlással kapcsolatosan az Elnökség jár el. Vagyonát csak céljaival összhangban lehet felhasználni.
2.Jelen Alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2008. december 14-én, Budapesten fogadta el.
...........................   ..........................
jegyzőkönyv vezető     levezető elnök

 

Kép találomra

Ki olvas minket

Oldalainkat 15 vendég böngészi

Szavazások

Ajándékoznál állatot?
 

Hirdetés